Ouderbetrokkenheid & ouderbijdrage

Wij zien de school als een gemeenschap van kinderen, teamleden en ouders. We organiseren regelmatig momenten (vieringen), waarop we vorm kunnen geven aan onze verbondenheid en om de betrokkenheid van ouders te vergroten.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die door de ouderraad gevraagd wordt voor het organiseren van allerlei activiteiten.

De hoogte van de ouderbijdrage bedraagt:

Groep 1-2: € 12,50 per kind

Groep 3 t/m 8: € 25,- per kind

De ouderbijdrage is inclusief verjaardagscadeautjes voor de leerkrachten en eventuele andere cadeautjes en voor de entree van het schaatsen van groep 3 t/m 8. We schaatsen 3x per jaar. Als uw kind schaatsen wil huren in Kardinge, kost dit €6,- per keer.

Ouders van kinderen die voor 5 december op school komen betalen het volle bedrag. Ouders van kinderen die na 5 december op school komen betalen de helft. In het begin van het schooljaar zal door de penningmeester een factuur worden verzonden. U kunt het bedrag  overmaken op rek. nr. NL22INGB0007227094  t.n.v. oudervereniging Walfridusschool met vermelding van naam en groep van uw kind(eren).

Ouderbijdrage schoolreisjes en kamp
Voor de schoolreisjes en het kamp van groep 7/8 ontvangt u een aparte factuur. De hoogte van deze bijdrage bedraagt:

Groep 1-2: €10,- per kind

Groep 3 t/m6: €30,- per kind

Groep 7-8 : €80,- per kind

Oudertevredenheidsonderzoek

Driejaarlijks wordt er een tevredenheidsonderzoek afgenomen voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Dit onderzoek wordt afgenomen door “Scholen met succes”. De uitslagen van het oudertevredenheidsonderzoek plaatsen wij op onze site.