Kennismakingsgesprek en inschrijving

De Sint Walfridus is een katholieke basisschool die in de eerste plaats is opgericht voor kinderen uit een katholiek gezin. De school staat echter open voor alle kinderen van wie de ouders de uitgangspunten van onze school onderschrijven. Ouders kunnen hun kinderen inschrijven tussen 1 februari en 1 april voorafgaand aan het schooljaar dat het kind 4 jaar wordt en voor het eerst naar de basisschool zal gaan. Om ouders te helpen bij het maken van de schoolkeuze, krijgen ouders in de gemeente Bedum een brief van de gezamenlijke basisscholen, waarin ook vermeld staat op welke manier zij nadere informatie over de scholen kunnen verkrijgen (bijvoorbeeld een open dag of een persoonlijk gesprek met rondleiding).

Het kan zijn dat kinderen door omstandigheden op een andere leeftijd dan vier jaar voor de Sint Walfridus worden aangemeld. Voor deze kinderen geldt dat toelating mede  afhankelijk is van de reden waarom van school wordt gewisseld. Dit kan zijn een verhuizing, een terugplaatsing vanuit het speciaal onderwijs of een beslissing van de ouders om van school te willen veranderen. Toelating gebeurt altijd in overleg met de school waarvan de kinderen afkomstig zijn.

Voor deze situaties gelden speciale regels, waarbij de mogelijkheden tot opvang in de groep mede bepaald worden door de groepsgrootte en de mate waarin de school in staat is de voor die leerling benodigde specifieke zorg te verlenen.