Schoolbestuur

Op stichtingsniveau is het College van Bestuur het bevoegd gezag en de Raad van Toezicht is toezichthouder. Op schoolniveau is de directeur integraal verantwoordelijk voor de leiding en het beleid van de school.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op zowel stichtingsniveau als schoolniveau, worden vastgelegd in het bestuursreglement en managementstatuut. Naast de taken en verantwoordelijkheden op schoolniveau zullen directeuren middels het directeurenberaad en de drie directieclusters (Identiteit/Onderwijs, Personeel/Organisatie, Financiën/Materieel/Huisvesting)  een actieve bijdrage leveren aan het stichtingsbeleid.

De drie  coördinatoren van de clusters vormen samen met de coördinator Meer schoolse Interne Begeleiding en het College van Bestuur het Managementteam.

Ouders hebben  een wezenlijke rol ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs en de identiteit van de school. Zij worden op schoolniveau middels de Medezeggenschapsraad  en  Ouder Advies Commissie betrokken bij schoolbeleid. Daarnaast zijn de ouders op iedere school verenigd in de oudervereniging van de school.