Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan in school, dat bedoeld is voor medezeggenschap en inspraak. Kort gezegd: de MR praat over alles mee wat met de school te maken heeft. De verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen op een school ligt bij de directie.

De eindverantwoordelijkheid voor het beleid van de school ligt bij het bestuur van Stichting Primenius. Het schoolbestuur moet echter ieder belangrijk besluit voorleggen aan de GMR (Gemeenschappelijke MR-en van Stichting Primenius). De GMR kan ook ongevraagd haar standpunten kenbaar maken en voorstellen doen aan het bestuur (initiatiefrecht). Onze MR is vooralsnog niet vertegenwoordigd in de GMR.

Het is de taak van de MR ervoor te zorgen dat in de school iedereen in staat wordt gesteld een onderwerp aan te snijden dat hij/zij belangrijk vindt. Dit betekent in de praktijk dat de MR zelf de agenda kan bepalen van het overleg met de directie of het bestuur van Stichting Primenius. Met andere woorden: de MR hoeft niet af te wachten waar de directie of het bestuur mee komt. De instrumenten die de MR tot haar beschikking heeft, zijn omschreven in de Wet Medezeggenschap op scholen (Wms). Er zijn zaken waarbij de MR instemmingbevoegdheid heeft en andere waarbij zij adviesbevoegdheid heeft.

Wie zitten er in de MR?

Personeel en ouders zitten samen in de MR. Ze zijn gekozen of aangesteld om de belangen van hun respectievelijke achterbannen te behartigen. De verhouding tussen de personeels- en de oudergeleding binnen de MR moet 50/50 zijn. De MR van de Walfridusschool bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten. De vertegenwoordigers van de MR voor onze school staat vermeld op de achterkant van de kalender.

Wat doet de MR dit schooljaar?

De MR werkt volgens een jaarplanning. De onderwerpen op deze jaarplanning worden afgestemd met de directie. De directie wordt bij een aantal onderwerpen uitgenodigd om toelichting te geven. Een aantal vaste onderwerpen die jaarlijks terugkeren zijn o.a. vaststellen formatie en de jaarrekening.

Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u ons bereiken via ons emailadres: mr.stwalfridus@primenius.nl